پرداخت ارزی هزینه کلیه نمایشگاهها

احتراما به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در نمایشگاههای گردشگری با مدیریت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی می رساند از این پس کلیه هزینه اجاره غرفه در این نمایشگاهها بصورت ارزی و با عقد قرارداد دریافت می گردد.