Aex Eque و Paradores برندگان جایزه غرفه پایدار در فیتور 2021

اهمیت رو به رشد  پایداری  برای کلیه غرفه داران که با نشان جایزه پایدار برای نخستین بار در فیتور2020 توسط نمایشگاه بین المللی تجارت جهانگردی تعیین گردید ، به Aex Equo از سالن اندلس و غرفه Paradores اهدا شد. این برنامه با همکاری ITR ( Institute  for Responsible Tourism   برگزار شده است . بد ینوسیله زحمات و تلاش شرکت برنده را به رسمیت می شناسند.