کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نمایشگاه فیتور 2021 را برگزار می کند

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای پانزدهمین سال متوالی نمایشگاه گردشگری فیتور 2021 را برگزار می کند ،باتوجه به شیوع بیماری کرونا و تردید ها از  برگزاری این نمایشگاه  و یا امکان تغییر در مدیریت اجرایی نمایشگاه فوق، بار دیگر با تایید معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی .این نمایشگاه توسط کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود